روش اندازه گیری آشپزخانه برای طراحی کابینت

,
پلن طراحی کابینت

در این مقاله با روش اندازه گیری آشپزخانه برای طراحی کابینت و مراحل کار جهت تهیه نقشه آشنا میشوید

روش اندازه گیری آشپزخانه برای طراحی کابینت به شرح زیر است:
الف) رسم یک پلن(نقشه) بالا از آشپزخانه برای طراحی کابینت

در این نقشه میبایست محل قرار گرفتن درب، پنجره ، تاسیسات آب و خروجی فاضلاب و همینطور محل قرار گرفتن شیرگاز مشخص باشد.

روش تهیه نقشه طراحی آشپزخانه

ب) اضافه کردن اندازه در تهیه نقشه برای طراحی کابینت

در این مرحله ابعاد دیوار ها، محل قرارگرفتن تاسیسات آب و فاضلاب و همینطور شیر گاز را بوسیله اندازه گیری تا یک دیوار مشخص مینماییم و در نقشه درج میکنیم.
-درصورتی که ستون در فضای آشپزخانه داریم، اندازه ابعاد ستون و فاصله ستون از دو ضلع آشپزخانه درج شود.
-مشخص نمودن محل قرارگیری تاسیسات آب و فاضلاب با اندازه گیری نقطه اول و نقطه آخر از یک دیوار مشخص شود.

ج) تهیه عکس از زوایای مختلف آشپزخانه برای طراحی کابینت

عکس از زوایای مختلف آشپزخانه که نمایانگر موقعیت کلی آن در فضای خانه باشد میتواند طراح را در درک بهتر محیط کمک کند

  عکس آشپزخانه 1      عکس آشپزخانه2  

 تمام مراحل ابتدایی اندازه گیری باید با دقت کامل انجام شود تا نتیجه نهایی و نقشه تولید کامل و دقیق باشد. پس ازتهیه نقشه آشپزخانه با جزیات مطرح شده، همکاران ما در واحد طراحی، اقدام به تهیه پلان اتوکد و پس از آن، تولید ۳ بعدی جهت پیش نمایش تولید نهایی به کارفرما می نمایند، که در صورت لزوم با انجام تغییرات نهایی و تایید کارفرما، تولید کابینت را خواهیم داشت.